/Rodzaje faktur

Rodzaje faktur

Prowadząc działalność gospodarczą, mamy do czynienia z różnego rodzaju fakturami, które stanowią potwierdzenie zawieranych transakcji. Faktura może być wystawiona w formie papierowej lub elektronicznej. Jej rodzaj zależy od rodzaju transakcji. Z jakimi fakturami spotykamy się najczęściej?

Faktura VAT

Jest najczęściej występującą fakturą w obiegu gospodarczym. Dokumentuje ona sprzedaż towaru lub usługi przez jednego podatnika VAT na rzecz drugiego. Faktura VAT wystawiana jest w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron transakcji. Na jej wystawienie mamy czas do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano transakcji.

Faktura pro forma

Nie stanowi dokumentu księgowego. Jest jedynie dokumentem informacyjnym, dotyczącym ceny oferowanego towaru lub usługi. Co za tym idzie nie wykazuje się jej w ewidencjach księgowych i jej wystawienie nie powoduje konsekwencji podatkowych.Faktura pro forma powinna zawierać takie same informacje jak faktura VAT. Jedyną różnicą jest sam tytuł – zamiast “Faktura VAT” widnieje “Faktura pro forma”.

Faktura korygująca

Niejednokrotnie przedsiębiorcy zdarza się popełnić błąd na wystawionej fakturze. W takiej sytuacji wystawia on fakturę korygującą. Jest ona także wystawiana w innych sytuacjach, określonych przez ustawę o VAT (m.in. udzielenia rabatu lub opustu ceny). Faktura korygująca powinna zawierać informację dotyczącą korygowanej treści, okres, którego dotyczy korekta oraz tytuł “Faktura korygująca” lub “Korekta”. Jeśli zmiana wynikająca z korekty wpływa na zmianę kwoty podatku lub podstawy opodatkowania, faktura powinna zawierać także kwotę korekty podatku lub kwotę korekty podstawy opodatkowania.m

Podziel się z innymi!